HERO SOLKRAFT

Stödtjänster

Stödtjänster till elnätet genom batterilagring från dina solceller. Stabilisera elnätet och tjäna pengar med ditt batteri.

Stödtjänster till elnätet

Precis som vi alla kan göra något för att vårda vår planet, har batteriägare nu möjlighet att aktivt bidra till ett hållbart elsystem. Svenska kraftnät använder olika reserver för att balansera elsystemet och köper stödtjänster för över 6 miljarder kr. Batterier från Hero Solkraft kan agera som stödtjänst och erbjuder samtidigt ekonomiska fördelar för privatpersoner.

01.

Batterilagring

Kombinationen av solceller och batterilagring ger privatpersoner ekonomiskt värde och en aktiv roll i att stabilisera det svenska elnätet.

02.

Hållbarhet

Hero Solkrafts batterier minskar elkostnader, stödjer lokala flexmarknader och främjar övergången till förnybar energi.

03.

Lönsamhet

Bidra till miljön och få ekonomisk avkastning med stödtjänster. Batteriinvesteringen återbetalas på några år.

Information om stödtjänster

Svenska kraftnät använder olika reserver för att balansera och stabilisera elsystemet. Reserver upphandlas genom budgivning på balansmarknaderna, där batteriägare har möjlighet att delta och erhålla ersättning för sin medverkan.

Idag använder Svenska kraftnät olika stödtjänster för att möta kraftsystemets behov, såsom Frekvensåterställningsreserver (FRR) med automatisk (aFRR) och manuell aktivering (mFRR), samt Frekvenshållningsreserver (FCR) för normaldrift (FCR-N) och vid störningar (FCR-D).

Svenska kraftnät uppmanar leverantörer med förkvalificerad volym att delta på marknaden, med tanke på det ibland begränsade utbudet. Under 2022 köpte Svenska kraftnät stödtjänstreserver för över 6 miljarder kr, och behovet förväntas öka.

Ekonomiska fördelar med stödtjänster

Ett energilager med batteri erbjuder flera värdeskapande funktioner för enskilda fastigheter. Dessa inkluderar stödtjänster och frekvensreglering för att upprätthålla en stabil frekvens inom elöverföringssystemet.

Hero Solkraft erbjuder en helhetslösning där batteriägare kan delta i stödtjänster och bidra till att stabilisera det svenska kraftnätet. Genom att mäta frekvensen på kundens batterisystem kan Svenska kraftnät styra batteriet för frekvensreglering, och kunden får ersättning för att delta i stödtjänsten.

 

Batterier

Batterier kan agera som stödtjänst för Svenska kraftnät genom att bidra till att balansera och stabilisera elnätet. Deras förmåga att lagra och frigöra energi gör dem användbara för att hantera oförutsedda avbrott i kraftproduktionen.

Mot Svenska kraftnät kan batterier fungera som reservkraft vid strömavbrott. Batteriet aktiveras snabbt för att upprätthålla elförsörjningen tills reservkraftverk eller andra lösningar tas i bruk, vilket minimerar störningar.

Kapa effekttoppar & minska huvudsäkringen

Batterilager kan användas för att minska höga effekttoppar och därmed minska kostnaderna för effektabonnemang. Batteriet kan stödja under perioder med tunga laster utan att påverka elanslutningens effektvärde.

Lönsam användning av batteri

För de som har egna solceller finns möjligheten att använda batteriet för att lagra solel, vilket gör det tillgängligt även när solen har gått ner. Denna praxis är vanligast för system som inte är anslutna till Svenska kraftnäts stödtjänster.

Trots dess popularitet är lönsamheten begränsad på grund av den relativt lilla skillnaden mellan försäljnings- och inköpspriser för elektricitet. Dock fungerar det som en trygghet under perioder med mycket volatila elpriser, vilket ger våra kunder stabilitet och kontroll över sin energiförbrukning.

Elhandelsarbitrage för sänkta elkostnader

Genom att utnyttja förutsägelser av elpriset kan batteriägare effektivt köpa och lagra billig el för att använda som strömkälla under perioder av högre priser. Denna praxis gynnar inte bara individuella batteriägare genom kostnadsbesparingar, utan bidrar också till avlastning av elnätet under spetsbelastning, vilket gynnar hela elsystemet.

Reservkraft vid strömavbrott, Ö-drift

Beroende på batterityp och växelriktare kan ö-drift aktiveras, vilket innebär att batteriet förser fastigheten med el vid strömavbrott. Om batteriet är anslutet till stödtjänstmarknaden används det exklusivt för detta ändamål och genererar ersättning. Under ett strömavbrott övergår batteriet till reservkraft och försörjer den egna fastigheten med el i ö-drift. Ö-drift refererar till lokal elproduktion i geografiskt begränsade områden, så kallade mikronät.

Lokala flexmarknader

I vissa svenska elområden stödjer batteriet det lokala elnätet genom deltagande på lokala flexmarknader. Här kan elnätsägare handla med lokal energi för att minska överbelastningsriskerna i sina elnät utan att behöva genomföra omfattande nätutbyggnader. 

Genom att dra nytta av lokalt tillgängliga batterier kan man avlasta elnätet och kompenseras av elnätsägaren, vilket eliminerar behovet av investeringar i nya elledningar. Detta marknadssegment växer snabbt och förväntas spela en betydande roll på energimarknaden de kommande åren, drivet av den ökande gröna omställningen till förnybar energi med många lokala produktionsenheter för sol- och vindkraft.

Ekonomi

Hero Solkrafts helhetslösning och smarta styrsystem möjliggör automatiskt bidrag till elnätets stabilitet. Med aktuella ersättningar återbetalas batteriinvesteringen på några år.

 

Tjäna pengar på batterilagring till villa och hus

Sammanfattningsvis så har privatpersoner nu möjlighet att låna ut kapaciteten i sina batterier till elnätet. Detta bidrar till ett stabilare elnät genom att batterierna blir en del av en större aggregerad battericell. När elnätet har hög belastning hämtas el från batterierna, och när belastningen är låg skickas el tillbaka till batterierna automatiskt utan att ägarna märker något.

Utöver att göra en insats för samhället erbjuds privatpersoner fri rådgivning och möjligheten att tjäna pengar på sina batterier. Ersättningen baseras på batteriets kapacitet och effekt, 2021 låg den årliga ersättningen för ett batteri på 20 kWh på cirka 35 000 kr. Dessutom får ägarna ersättning för överskottselen från deras solceller som de säljer.

Genom att låna ut kapaciteten i sina batterier blir privatpersoner en del av en hållbar lösning och kan samtidigt dra nytta av ekonomiska fördelar. Hero Solkraft möjliggör därmed inte bara individuell nytta utan även en kollektiv insats för att stötta och stabilisera elnätet.

 

Olika tjänster för Frekvensreglering/Balanstjänster:

Här nedan presenteras information om Frekvensreglering/Balanstjänster, där du som batteriägare har möjlighet att aktivt delta genom att bidra med din resurs och erhålla ersättning för.

1. FFR-Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR)

 – FFR är en automatisk reserv som hanterar snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel, särskilt vid låg nivå av rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet.

   – FFR fungerar som en avhjälpande åtgärd för att snabbt stabilisera frekvensen vid oönskade förändringar.

2. FCR-N Frekvenshållningsreserv Normaldrift (Frequency Containment Reserve - Normal, FCR-N):

– FCR-N är en automatisk stödtjänst som syftar till att stabilisera frekvensen vid små förändringar i förbrukning eller produktion.
– Denna tjänst används under normal drift för att kontinuerligt justera och balansera frekvensen inom det nordiska kraftsystemet.

3. FCR-D upp Frekvenshållningsreserv Störning uppreglering (upwards Frequency Containment Reserve - Disturbance, FCR-D upp):

– FCR-D upp är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar genom att öka frekvensen, även kallad uppreglering.
– Den används för att motverka och kompensera för oväntade störningar som leder till en ökning av belastningen.

4. FCR-D ned Frekvenshållningsreserv Störning nedreglering (downwards Frequency Containment Reserve - Disturbance, FCR-D ned):

– FCR-D ned är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar genom att minska frekvensen, även kallad nedreglering.
– Den används för att motverka och kompensera för oväntade störningar som leder till en minskning av belastningen.

Batteriägare har möjlighet att delta i dessa olika tjänster för frekvensreglering och balanstjänster, vilket gör det möjligt att bidra med sina resurser och samtidigt erhålla ersättning för sin medverkan.

Vill du också få lägre elkostnader samtidigt som du minska ditt klimatavtryck?

Frågor & svar om stödtjänster

Absolut är det möjligt att ansluta ett batteri till ditt befintliga solcellssystem. Om din nuvarande växelriktare inte stöder batterilagring kan en uppgradering vara nödvändig. Kontakta oss för en gratis batterilösningskonsultation skräddarsydd för dina behov!

I Sverige är det Svenska Kraftnät som ser till att elnätet fungerar. För att allt ska rulla på som det ska behöver elen alltid vara på 50 hertz, plus minus 0,5 hertz. Men eftersom vi nu använder mycket vind- och solkraft, som inte går att styra lika lätt, blir det svårt att hålla exakt frekvens i elnätet. Även om vi kan förutse hur mycket el som kommer användas under en dag, kan det ibland behövas snabba ändringar för att hålla elnätet stabilt. Då är batterier praktiska, för de kan styras direkt, till skillnad från till exempel vattenkraft som behöver mer tid för att starta.

Varje månad får du betalt för att dela med dig av ditt batteri. Eftersom betalningen fortsätter varje år, kommer du snabbt att ha tjänat in tillbaka vad batteriet kostade. Just nu finns ingen bestämd gräns för hur länge du kommer att få betalt för att använda ditt batteri i stödtjänster.

Just nu kan vi inte ge ett direkt svar på den frågan. Men generellt sett, om fler vill dela på fördelarna, blir ersättningen mindre för varje person med ett batteri. Men eftersom fler och fler använder el i samhället, ökar behovet av stödtjänster. Enligt nuvarande förhållanden kommer efterfrågan på dessa tjänster att öka snabbare än antalet batterier som installeras, vilket betyder att behovet framöver kommer att fortsätta vara stort.

När du lånar ut ditt batteri till Svenska Kraftnät, tar de hand om kapaciteten i batteriet. De ser till att hålla det runt 60% fullt, vilket innebär att du både kan använda el och ladda upp batteriet igen. Batteriet slits mest när det är nära att vara helt urladdat eller helt fulladdat, det vill säga när det närmar sig 0% eller 100%. Så genom att låta Svenska Kraftnät hantera batteriets kapacitet, utsätter du det inte för lika mycket slitage som om du själv använder det.

Ja, ditt batteri kommer alltid ha el kvar, så det kommer alltid att finnas tillräckligt med el för ditt hushålls behov.

Flextjänster, balanstjänster eller stödtjänster är tjänster som kan användas för att justera elproduktionen eller elkonsumtionen i elnätet. Dessa tjänster är viktiga för att säkerställa att elnätet fungerar stabilt.

Svenska Kraftnät ansvarar för att säkerställa att frekvensen på elnätet ligger på 50 Hz. Frekvensen är en viktig parameter för att elnätet ska fungera. Om frekvensen sjunker eller stiger kan det orsaka problem i elnätet.

För att säkerställa att frekvensen ligger på 50 Hz kan Svenska Kraftnät behöva justera elproduktionen eller elkonsumtionen i elnätet. Det kan till exempel ske om det finns en plötslig ökning eller minskning av elproduktionen eller elkonsumtionen.

Svenska Kraftnät har upprättat ett antal marknader för flextjänster. Dessa marknader är öppna för företag och privatpersoner.

Det finns två typer av flextjänster: uppreglering och nedreglering. Uppreglering innebär att man tillför el till elnätet. Nedreglering innebär att man minskar elkonsumtionen från elnätet.

Kravet på flextjänster skiljer sig mellan de olika marknaderna. Det beror på hur snabbt tjänsten ska kunna aktiveras, hur länge tjänsten ska vara aktiv och hur mycket effekt som ska tillföras eller begränsas. Enligt Svenska Kraftnät så kommer behovet av stödtjänster att öka.

 

På HERO Solkraft är vi med dig hela vägen, från offert till färdig installation. Vi har våra egna experter som utför arbetet på ett professionellt och snyggt sätt. Innan vi sätter igång får du en offert och förslag anpassat efter ditt hus och dina förutsättningar – självklart utan kostnad!

Vi på HERO Solkraft är specialiserade på att installera solceller för både företag och privatpersoner. Vårt övergripande mål är att du som kund ska känna att du har gjort en smart investering samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Boka kostnadsfritt hembesök

Vi på Hero Solkraft projekterar och installerar solcellssystem och laddningsboxar med er ekonomi i fokus i Västerås & övriga Västmanlands län.

KONTAKT

Fabriksgatan 5
736 36 Kungsör

Mail: info@herosolkraft.se
Telefon: 073-509 25 39

MEDLEMMAR

Vi är stolta medlemmar i Svensk Solenergi.

Rulla till toppen